Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “HIPOKRATES” Barbara Pawłowska Sp.j.

jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe

na podstawie:

 •  ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych)
 • USTAWY z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
  finansowanych ze środków publicznych
 •  USTAWY z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 •  USTAWY z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
  Pacjenta.

w zakresie:

 •  nazwisko i imię (imiona),
 •  datę urodzenia,
 • oznaczenie płci,
 •  adres miejsca zamieszkania,
 • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL
  matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i
  numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 •  w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie
  ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody –
  nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca
  zamieszkania,
 • opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
 •  datę sporządzenia,
 •  informacje dotyczące wydania opinii albo orzeczenia,
 •  imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do uzyskania
  informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielanych mu świadczeniach
  zdrowotnych,
 •  imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do uzyskiwania
  dokumentacji medycznej pacjenta.

w celu:

 •  realizacji świadczeń zdrowotnych,

Ponadto Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “HIPOKRATES” Barbara Pawłowska
Sp.j. informuje, że:

1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym
i/lub warunkiem umownym w celu zagwarantowania udzielenia świadczenia
medycznego. Ewentualnymi konsekwencjami niepodania danych może być
odmowa wykonania świadczenia medycznego (z wyłączeniem bezpośredniego
zagrożenia życia Pacjenta).
2. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą organy publiczne, które mogą
otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie
z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
3. Posiada Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie pobranych danych
osobowych ponad dane niezbędne do zagwarantowania udzielenia świadczenia
medycznego.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiednio:

 •  20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
  sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach
  zdrowotnych,
 •  30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił
  zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym
również w formie profilowania.
7. Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej “HIPOKRATES” Barbara Pawłowska Sp.j. z siedzibą w
Pszczynie, ul. Zdrojowa 65, 43-200 Pszczyna.
8. Inspektorem Ochrony Danych w Specjalistycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej “HIPOKRATES” Barbara Pawłowska Sp.j. jest Pani lek. med.
Barbara Pawłowska, z którą mogą Państwo się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się
kontaktować w następujący sposób:

 • adres e-mail: szoz@hipokrates-pszczyna.pl,
 • listownie na adres: ul. Zdrojowa 65, 43-200 Pszczyna.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
10. Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “HIPOKRATES” Barbara
Pawłowska Sp.j. z siedzibą w Pszczynie oświadcza, że w związku ze
zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one
wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Pacjenta w
innym celu niż wykonanie Umowy (zagwarantowanie udzielenia świadczenia
medycznego), chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowiązujących przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA SOCIAL MEDIA

1. Administrator danych

Administratorem danych osób korzystających z fanpage Specjalistycznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej “HIPOKRATES” Barbara Pawłowska Sp.j. lub komunikatora Messenger jest
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “HIPOKRATES” Barbara Pawłowska Sp.j., jako
współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage
Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “HIPOKRATES” Barbara Pawłowska Sp.j. lub
komunikatora Messenger, administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat
przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod
adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update

2. Dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 •  listownie na adres:
  Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “HIPOKRATES” Barbara
  Pawłowska Sp.j. z siedzibą w Pszczynie, ul. Zdrojowa 65, 43-200 Pszczyna
 • przez e-mail: szoz@hipokrates-pszczyna.pl.
 •  telefonicznie: (32) 210 38 80

3. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący
sposób:

 •  listownie na adres:
  Inspektor Ochrony Danych
  Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “HIPOKRATES” Barbara
  Pawłowska Sp.j. z siedzibą w Pszczynie,
  ul. Zdrojowa 65, 43-200 Pszczyna
 •  przez e-mail: szoz@hipokrates-pszczyna.pl

4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 •  administrowania i zarządzania fanpage’m Specjalistycznego Zakładu Opieki
  Zdrowotnej “HIPOKRATES” Barbara Pawłowska Sp.j., w tym także
  udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz
  nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą
  prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Specjalistycznego
  Zakładu Opieki Zdrowotnej “HIPOKRATES”Barbara Pawłowska Sp.j.
  polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania fanpage’m SZOZ
  Hipokrates;
 •  udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do SZOZ Hipokrates poprzez
  komunikator Messenger – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
  uzasadniony interes Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  “HIPOKRATES” Barbara Pawłowska Sp.j. polegający na możliwości
  udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z SZOZ Hipokrates;
 •  realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Specjalistycznego Zakładu
  Opieki Zdrowotnej “HIPOKRATES” Barbara Pawłowska Sp.j., za które uznaje
  w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie
  oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa
  środowiska teleinformatycznego.

Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych
z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za
przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który
może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.
W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić
i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage.
W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia
i statystyki (np. dotyczące liczby czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być
udostępniane Specjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej “HIPOKRATES” Barbara
Pawłowska Sp.j. jako prowadzącemu fanpage.

5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage
SZOZ Hipokrates lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być
dostępne dla administratora tego portalu – tj. Facebooka.
Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage
SZOZ Hipokrates mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.

6. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez SZOZ Hipokrates okres niezbędny do
realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś
aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich
usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to
z prośbą do nas.
Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fanpage SZOZ Hipokrates,
możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.
Niezależnie od przechowywania danych przez SZOZ Hipokrates własne okresy
przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka
prawnie uzasadnionego interesu Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
“HIPOKRATES” Barbara Pawłowska Sp.j., posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych.
Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.
Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej “HIPOKRATES” Barbara Pawłowska Sp.j. może
zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np.
poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub postu zawierającego dane osobowe).
Niezależnie od kontaktu z Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej “HIPOKRATES”
Barbara Pawłowska Sp.j. w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu
Facebook lub komunikatora Messenger możesz kontaktować się także z administratorem
portalu Facebook.

8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może
uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia
komentarzy czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger).